Jiangbeizui West Financial Plaza , Chongqing

2022